ต้นไม้มีค่าอย่าโค่นทิ้ง ! เป็นทรัพย์สินที่ค้ำประกันเงินกู้ได้

ต้นไม้มีค่าอย่าโค่นทิ้ง ! เป็นทรัพย์สินที่ค้ำประกันเงินกู้ได้ การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอให้ ครม.พิจารณาอีกครั้ง โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่าง พ.ร.บ. รวม 2 ฉบับที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันในสาระหลักก็คือ ทำให้ต้นไม้กลายเป็นเครื่องค้ำประกันการกู้เงินและทางธุรกิจได้

Read more